63 de cuvinte sau expresii

~ 0 min
2018-10-26 04:13
être (verbe) a fi, a exista
être (nom masculin) stare, existență, persoană vie
avoir (verbe transitif) a avea, a poseda, a câștiga, a obține
avoir (nom masculin) avut
abaisser une perpendiculaire a coborî o perpendiculară
abrupt (adj) abrupt
abscisse (f) abscisă
acceleration (f) gravitationnelle ou intensite (f) de la pesanteur acceleraţie gravitaţională
accidentelle (erreur) (adj) accidentală, întâmplătoare (eroare)
à (préposition) la
accoupler à a cupla la
accrocher un fil à plomb a agăţa un fir cu plumb
à cette fin în acest scop
action (f) sur les vis calantes acţiune asupra şuruburilor de calare
addition (f) adunare, însumare
additionner algebriquement a aduna algebric
adjoindre à a se asocia cu, a se adăuga la, a se încorpora în
adjonction (f) adăugare, adăugire
admettre a admite
admissible (acceptable) (adj) admisibil, acceptabil
adopter a adopta
adopter comme valeur a adopta ca valoare
affaissement (m) du sol surpare de teren
être affecté du signe + ou – a fi afectat de semnul + sau –
affichage (m) à cristaux liquides afişaj cu cristale lichide
affichage numerique afişaj numeric
afficher a afişa
s’afficher en numerique a se afişa numeric
affluent (m) afluent
affranchi (adj) eliberat, liber de, fără
affranchi des erreurs systematiques instrumentales fără erori sistematice instrumentale
afin de pentru a, în scopul de a
afin que pentru ca, în scopul, ca să
agir a acţiona
agir sur a acţiona asupra
en agissant sur acţionând asupra
agrandissement (m) mărire
aide (m) ajutor
aiguille (f) ac
aiguille aimantée (d’une boussolle ou d’un declinatoire) ac magnetic (al busolei sau declinatorului)
aimant (m) magnet
aire (f) arie, suprafaţă
(s’) ajouter a (se) adăuga
ajustement (m) corectare, ajustare, potrivire
ajuster a corecta, a ajusta, a potrivi
alcool (m) alcool
algebre (f) algebră
alidade (f) alidadă
aligné (adj) aliniat
aligné sur NE aliniat pe direcţia NE
alignement (m) aliniament
de reference de referinţă
aligner a alinia
les points punctele
alleger a uşura
les calculs calculele
aller-retour ou aller et retour dus-întors
allongé (adj) alungit
allongement (m) élastique du ruban alungire elastică a panglicii
altimétrie (f) ou nivellement (m) altimetrie, nivelment
altitude (f) altitudine
ampoule (f) bec
ampoule de contrôle bec de control

 

Apreciere medie: 5 (1 Vot)

Nu poti adauga observatii

View My Stats